Przedszkole Cztery Słonie
 

Metody pracy

W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowatorskie, ale sprawdzone już metody, które wspierają nauczyciela w osiągnięciu zamierzonych celów, dzieciom zaś pomagają zdobywać i utrwalać wiadomości, poprawiają pamięć, koordynację i usprawniają pracę mózgu.

Do metod wykorzystywanych do pracy z dziećmi w naszym przedszkolu należą:

Kinezjologia ruchowa

Jest to metoda, którą opracował dr Paul Dennison. Dzięki wielu doświadczeniom i wnikliwym badaniom doszedł on do wniosku, że istnieją ruchy i ćwiczenia, które przynoszą korzyść każdemu uczestnikowi. Ćwiczenia te przynoszą efekty w postaci poprawy koncentracji na zadaniach, poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawy różnych umiejętności szkolnych (wysławiania się, czytania, liczenia, zapamiętywania cyfr, pisania), zwiększania zdolności manualnych, uaktywniania lewej półkuli mózgu, synchronizacji współpracy obu półkul mózgowych. Ćwiczenia te usuwają zmęczenie, odprężają i relaksują.

Celem ćwiczeń opracowanych przez dr Dennisona jest:

Pedagogika zabawy

Pedagogika zabawy to zabawy integracyjne, gry oraz tańce, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki oraz pomagają osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się.
Doświadczenie zadowolenia i radości pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Wspólne zabawy oraz tańce, pomagają ujść nagromadzonym emocjom, dają możliwość uwolnienia się napięć i niepokojów. Wyzwalają naturalną aktywność ruchową i pozytywnie wpływają na budowanie poczucia własnej wartości.

Rodzaje zabaw w pedagogice zabawy:

Metoda dobrego startu

Metoda dobrego startu, poprzez zaangażowanie wielu zmysłów, usprawnia koncentrację, poprawia pamięć i wyzwala operacje myślowe. Dzięki zastosowanym ćwiczeniom doskonalona jest też prawidłowa wymowa oraz rozwijany jest słuch fonematyczny, m.in. poprzez wyodrębnianie sylab i głosek z wyrazów. Wyrabiane są także umiejętności prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziem pisarskim. Usprawniana jest koordynacja oko-ręka oraz umiejętności grafomotoryczne. Dzięki ćwiczeniom kształtowane są również umiejętności mieszczenia się w liniaturze podczas odtwarzania wzoru szlaczków oraz ciągów znaków litero podobnych. Metoda dobrego startu ma również wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Dzięki niej dziecko uczy się wiary we własne możliwości, nabywa umiejętność samokontroli oraz odkrywa własne zdolności.

Glottodydaktyka

Glottodydaktyka to sposób przygotowania do nauki czytania i pisania. Z chwilą rozpoczęcia przez dziecko edukacji przedszkolnej zwraca się szczególną uwagę na prawidłowy rozwój narządów mowy, poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw. Nauczyciel prowadzi również ćwiczenia, które mają na celu uświadomienie dzieciom konieczności prawidłowego oddychania. Naturalne zainteresowanie pismem pojawia się u dzieci już w drugim roku życia, a zatem wykorzystując naturalny potencjał dziecka, możemy swobodnie rozpocząć zabawę literkami już na przełomie drugiego i trzeciego roku życia.

Podstawą glottodydaktyki jest:

Dzieci w przedszkolu bawią się m.in. klockami LOGO, na których wypisane są literki w 4 wariantach: duża i mała litera drukowana i pisana. Najpierw je wykorzystują do zabaw konstrukcyjnych, potem porównują, rozpoznają i identyfikują pojedyncze litery oraz sylaby zbudowane z dwóch liter. Stały kontakt z literami bardzo szybko doprowadza do prawidłowego rozpoznawania i nazywania liter. Do czytania przechodzi się dopiero wtedy, gdy dzieci opanują umiejętność składania wyrazów z głosek i bez trudu rozpoznają litery. Czytanie prowadzi się techniką tzw. “ślizgania” z litery na literę, co umożliwia dzieciom płynne opanowanie tej umiejętności i zarazem chłonięcie treści czytanego tekstu. Równolegle z przygotowaniem do czytania prowadzi się przygotowanie do pisania. Na zajęciach z glottodydaktyki każde dziecko jest traktowane indywidualnie (praca przebiega wielopoziomowo), zadania dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka.