Przedszkole Cztery Słonie
 

Nasza misja

Dwujęzyczność

Cokolwiek robimy, najważniejsza jest dla nas radość dziecka. Wiemy, że dzieci najlepiej przyswajają wiedzę i umiejętności poprzez zabawę, dlatego zgodnie z tym założeniem dobieramy metody naszej pracy. Szczególnie dbamy o bezpieczną i radosną adaptację najmłodszych dzieci, które zawsze mogą liczyć na wsparcie nauczyciela polskojęzycznego.

Od pierwszych dni w przedszkolu dzieci zanurzone są w języku angielskim (immersja językowa), który na równi z językiem polskim towarzyszy każdej czynności: posiłkom, spacerom, zabawom i odpoczynkowi. Dzieci przyswajają język obcy zupełnie naturalnie i często nieświadomie. Chcemy zapewnić dzieciom optymalne warunki zanurzenia w języku.

Stworzyliśmy własny system pracy z dziećmi oparty na trzech filarach:

  1. sprawdzone, współczesne metody nauczania języków obcych,
  2. zespół wykwalifikowanych, pełnych pasji nauczycieli kochających pracę z dziećmi,
  3. otwartość na współpracę z rodzicami.

W grupach ENGLISH PART TIME nauczyciel polskojęzyczny jest z dziećmi codziennie przez 8 godzin, a nauczyciel anglojęzyczny - 4 godziny codziennie. W tych grupach - oprócz kilkugodzinnego zanurzenia w języku angielskim - dzieci raz dziennie uczestniczą w zorganizowanych zajęciach nauki języka, podczas których:

Edukacja dwujęzyczna polega na zanurzeniu w języku obcym, tzn. stwarzamy warunki do przyswajania języka obcego w sposób podobny do nabywania języka ojczystego. Edukacja dwujęzyczna najlepiej sprawdza się u dzieci, ponieważ:

Grupy dwujęzyczne w Przedszkolu Cztery Słonie są doskonałe również dla dzieci obcokrajowców, którym zależy, by nauczyły się one języka polskiego.

Integracja

Niepubliczne Przedszkole „Cztery Słonie” realizuje założenia edukacji włączającej w myśl idei wspólnego i równego dostępu wszystkich dzieci do wychowania i edukacji, niezależnie od ich stanu zdrowia oraz specyficznych potrzeb i ograniczeń.

Naszym celem jest stworzenie optymalnego środowiska do stymulacji rozwoju psychofizycznego wszystkich dzieci, w tym także o specjalnych potrzebach edukacyjnych: autyzm, autyzm atypowy, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawności sprzężone oraz z innymi niepełnosprawnościami po otrzymaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej. Jest to możliwe przez stopniowe włączanie dzieci do grupy rówieśniczej(*) oraz dzięki realizacji indywidualnego programu terapii, tak by umożliwić im w przyszłości możliwie najpełniejsze włączanie w życie społeczne oraz dalszą edukację.

Integracja zakłada objęcie profesjonalną opieką rodzin i dzieci niepełnosprawnych, ale także szerzenie wiedzy i budowanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności u pełnosprawnych rówieśników. Ideą jest wychowywanie dzieci w duchu tolerancji i szacunku wobec praw innych osób.

(*) O zapisaniu dziecka do grupy rówieśniczej decyduje poziom jego funkcjonowania psychofizycznego.